XSMN Thu 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần - SXMN Thu 3

Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 81 57 27
G.7 590 734 866
G.6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
G.5 3690 1757 0583
G.4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G.3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
G.2 08401 27448 14907
G.1 74098 23211 52831
G.ĐB 915430 034128 830669

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/04/2024

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 -
2 20
3 30, 38, 33
4 44
5 -
6 60
7 70, 78, 74
8 80, 88, 81
9 98, 94, 90, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/04/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 11, 18, 10, 12
2 28, 27, 24
3 34
4 48, 49, 46
5 54, 57, 57
6 64
7 -
8 82
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/04/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 00
1 -
2 22, 27
3 31, 35, 38, 36
4 47, 46
5 52, 55
6 69, 66
7 74
8 88, 83
9 93
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 50 56 95
G.7 272 993 244
G.6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
G.5 4926 8901 6451
G.4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
G.3 66957 03300 47921 74287 73469 63823
G.2 81009 05882 23009
G.1 30856 85053 54954
G.ĐB 234272 267171 532626

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/04/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 07
1 -
2 29, 26, 24, 26
3 -
4 -
5 56, 57, 50, 51, 50
6 -
7 72, 73, 77, 72
8 80
9 92

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/04/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 02, 01
1 14
2 21, 26, 26, 27
3 33
4 -
5 53, 56
6 69, 66
7 71
8 82, 87, 80
9 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/04/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 05
1 16
2 26, 23
3 -
4 43, 44
5 54, 50, 51
6 69, 61, 65
7 -
8 82, 87
9 92, 90, 95
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 11 19 17
G.7 917 953 671
G.6 3925 4677 9040 3480 7499 8112 4686 5345 1256
G.5 5071 8063 0339
G.4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G.3 89347 10737 97397 71885 38284 97473
G.2 08723 27306 23411
G.1 99350 15363 61398
G.ĐB 742973 337019 610432

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 14, 19, 17, 11
2 23, 25
3 37
4 47, 40
5 50
6 64, 60
7 73, 77, 71, 77
8 -
9 97

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 12, 19
2 20
3 -
4 49, 49
5 55, 53
6 63, 63
7 -
8 85, 88, 84, 80
9 97, 99, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 17
2 -
3 32, 30, 31, 39
4 45
5 51, 56
6 69
7 73, 77, 71
8 84, 85, 86
9 98
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 90 01 95
G.7 934 255 581
G.6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
G.5 8958 1636 5570
G.4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G.3 30277 96249 70844 76736 20571 18443
G.2 16270 85619 18029
G.1 18424 14463 18371
G.ĐB 817660 417347 002939

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 19/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11
2 24, 20
3 31, 31, 34
4 49
5 58, 56
6 60, 67, 61, 60
7 70, 77
8 -
9 99, 96, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 19/03/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 01
1 19
2 27, 26
3 36, 36, 38
4 47, 44, 47
5 51, 55
6 63, 60, 60
7 -
8 -
9 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 29, 28, 26
3 39, 32
4 43
5 52, 54
6 66
7 71, 71, 70
8 86, 81
9 90, 90, 95
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 02 80 44
G.7 939 127 135
G.6 0958 1541 0536 6417 1659 8701 2262 1567 6486
G.5 8834 5189 8932
G.4 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391
G.3 75213 12105 46128 22762 17537 09371
G.2 89042 39736 65923
G.1 67256 94402 27006
G.ĐB 401945 161927 907757

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 12/03/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 13, 18, 17
2 24
3 32, 34, 36, 39
4 45, 42, 49, 41
5 56, 58
6 -
7 76, 74
8 -
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 12/03/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 01
1 18, 17
2 27, 28, 29, 27
3 36
4 -
5 57, 59
6 62
7 77
8 82, 87, 89, 80
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 19
2 23, 25
3 37, 32, 35
4 45, 44
5 57, 58
6 69, 62, 67
7 71
8 86
9 91
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 14 95 45
G.7 564 528 701
G.6 0905 3512 6982 9335 7491 7599 7839 5400 9558
G.5 2480 4837 8616
G.4 51773 90413 80807 56062 45341 33013 11932 40060 72895 03796 40266 64323 64869 30428 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922
G.3 53572 52067 21192 93887 13564 34879
G.2 35782 55510 01721
G.1 57842 16112 02596
G.ĐB 875382 756738 758520

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 05/03/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 13, 13, 12, 14
2 -
3 32
4 42, 41
5 -
6 67, 62, 64
7 72, 73
8 82, 82, 80, 82
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 05/03/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10
2 23, 28, 28
3 38, 37, 35
4 -
5 -
6 60, 66, 69
7 -
8 87
9 92, 95, 96, 91, 99, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/03/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 01
1 16
2 20, 21, 25, 22
3 39
4 47, 40, 45
5 58
6 64, 67
7 79
8 -
9 96, 99
Giải XS Bến Tre XS Vũng Tàu XS Bạc Liêu
G.8 59 32 96
G.7 271 729 391
G.6 4463 3857 3675 8999 8338 4750 8572 7510 5366
G.5 3205 4701 4921
G.4 79446 94729 98242 07323 05005 63976 59744 48593 89153 78512 81888 30684 21620 76758 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960
G.3 01839 59693 81765 97565 24755 33542
G.2 94459 26204 79967
G.1 78556 51439 53872
G.ĐB 665991 785991 404589

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 27/02/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05
1 -
2 29, 23
3 39
4 46, 42, 44
5 56, 59, 57, 59
6 63
7 76, 75, 71
8 -
9 91, 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 27/02/2024

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 12
2 20, 29
3 39, 38, 32
4 -
5 53, 58, 50
6 65, 65
7 -
8 88, 84
9 91, 93, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/02/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 21
3 -
4 42, 47
5 55
6 67, 64, 60, 66
7 72, 79, 74, 72
8 89
9 99, 91, 91, 96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số XSMN phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

KQXSMB.ORG trực tiếp kết quả XSMN tất cả các ngày trong tuần. Khi truy cập vào website trực tiếp xổ số miền Nam hàng ngày của chúng tôi các bạn sẽ theo dõi được thông tin về kết quả SXMN trong 7 ngày liên tiếp và lô tô đầu đuôi XSMN các ngày trong tuần.Kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số

Xem kết quả trên KQXSMB.ORG, phát trực tiếp XSMN hôm nay vào 16h10 và có thể xem lại của bất cứ ngày nào trước đó. Khi so sánh bạn so 2 số cuối của vé số với bảng 2 chữ số ở bên dưới kết quả. Nếu trùng với 1 trong các số trong bảng đó thì vé của bạn có thể trúng từ giải 8 trở lên, khi đó bạn so tiếp các số còn lại trên vé với kết quả bên trên, còn nếu không trùng thì vé của bạn không trúng thưởng.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!