XSMN Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 4 Hàng Tuần - SXMN Thu 4

Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 17 69 75
G.7 643 392 048
G.6 6211 6412 1046 3956 7413 5966 1589 9819 2705
G.5 4249 0406 8843
G.4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
G.3 18129 09560 77228 79605 73778 60988
G.2 30674 81783 92252
G.1 67926 87305 74107
G.ĐB 893144 041655 940716

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/04/2024

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12, 17
2 26, 29, 23
3 31
4 44, 41, 49, 46, 43
5 57
6 60
7 74
8 82, 84
9 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/04/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 05, 01, 06
1 13
2 28
3 33, 34, 31
4 47
5 55, 51, 56
6 66, 69
7 70
8 83
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/04/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 05
1 16, 19
2 -
3 37, 32
4 43, 43, 48
5 52, 56
6 -
7 78, 75
8 88, 89
9 93, 99
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 35 33 52
G.7 659 172 766
G.6 8157 4353 0007 6765 1014 2608 3550 5050 4603
G.5 2284 8429 6797
G.4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
G.3 17036 92876 10878 69493 90390 53116
G.2 86673 55093 43289
G.1 11122 70600 59881
G.ĐB 900047 786266 029677

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/04/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 18
2 22, 20, 26
3 36, 34, 35
4 47
5 55, 57, 53, 59
6 61
7 73, 76
8 84
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/04/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 14
2 28, 29
3 33
4 48
5 51
6 66, 65
7 78, 79, 75, 72
8 88
9 93, 93, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/04/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 13
2 25
3 36, 36
4 -
5 50, 50, 52
6 68, 66
7 77, 70
8 81, 89
9 90, 98, 97
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 60 23 52
G.7 217 346 440
G.6 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
G.5 3423 9851 8183
G.4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G.3 46352 72199 81934 25092 38944 33037
G.2 25628 58542 50682
G.1 99781 44758 61061
G.ĐB 641923 573218 545740

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Lô Tô
0 05, 09
1 19, 17
2 23, 28, 23
3 30
4 40
5 52, 52, 57
6 60
7 -
8 81, 83
9 99, 99, 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Lô Tô
0 04
1 18
2 25, 21, 23
3 34, 30
4 42, 42, 46
5 58, 55, 51, 53, 59
6 -
7 76
8 88
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 13
2 25, 21
3 37, 37, 35, 33
4 40, 44, 40
5 52
6 61
7 -
8 82, 83
9 97, 98
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 25 55 19
G.7 571 941 933
G.6 3438 5626 0319 5898 5369 7477 4833 9536 7022
G.5 9928 6621 6386
G.4 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468
G.3 96339 91111 26869 45788 75316 79046
G.2 82454 97634 55439
G.1 74199 21406 80497
G.ĐB 025092 945344 119537

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 19
2 28, 26, 25
3 39, 38
4 47
5 54, 51, 58, 57
6 69, 65
7 71
8 -
9 92, 99

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 05
1 -
2 21
3 34, 33, 37
4 44, 48, 47, 41
5 55
6 69, 69
7 77
8 88
9 92, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 16, 19
2 22
3 37, 39, 33, 36, 33
4 46, 47
5 -
6 60, 68
7 79, 74
8 81, 86
9 97
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 52 16 71
G.7 632 158 336
G.6 4412 2023 2037 1786 7365 0616 0704 7297 7594
G.5 0947 8093 0674
G.4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
G.3 13876 97886 58212 62591 53428 50400
G.2 35937 45668 78980
G.1 88333 28019 16672
G.ĐB 074844 683872 909943

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/03/2024

Đầu Lô Tô
0 08
1 12
2 26, 23
3 33, 37, 30, 37, 32
4 44, 47
5 52, 51, 52
6 63
7 76, 78
8 86
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 12, 11, 16, 16
2 -
3 35, 37
4 41, 47
5 58
6 68, 60, 65
7 72
8 86
9 91, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/03/2024

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 04
1 14
2 28
3 36
4 43
5 57
6 67, 66, 61
7 72, 74, 71
8 80, 88
9 97, 94
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 95 98 19
G.7 683 961 974
G.6 9176 9109 0714 9025 1978 4793 3446 4378 7571
G.5 8074 2206 4167
G.4 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179
G.3 45463 98763 79594 57322 42506 87530
G.2 47424 36460 42741
G.1 27894 22436 01512
G.ĐB 451103 869080 710412

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/03/2024

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 09
1 17, 14
2 24
3 -
4 -
5 -
6 63, 63, 67
7 75, 70, 74, 76
8 83
9 94, 98, 91, 95

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/03/2024

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 06
1 -
2 22, 24, 25
3 36, 34
4 -
5 -
6 60, 62, 61
7 74, 78
8 80
9 94, 97, 93, 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/03/2024

Đầu Lô Tô
0 06, 04
1 12, 12, 19
2 28
3 30
4 41, 46
5 59, 53
6 69, 67
7 79, 78, 71, 74
8 89
9 -
Giải XS Đồng Nai XS Cần Thơ XS Sóc Trăng
G.8 65 61 24
G.7 009 440 370
G.6 6396 4915 6073 4130 3919 8559 9835 8722 8208
G.5 0528 1165 0666
G.4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842
G.3 52124 13341 98584 18506 58778 68153
G.2 83186 57843 49765
G.1 90465 05761 18707
G.ĐB 468458 039809 350292

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09
1 15
2 24, 28
3 -
4 41
5 58, 52, 59, 52
6 65, 68, 62, 68, 65
7 73
8 86
9 98, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/02/2024

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 13, 11, 19
2 -
3 30
4 43, 40, 46, 40
5 52, 59
6 61, 67, 65, 61
7 -
8 84, 89
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/02/2024

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 16
2 22, 24
3 31, 34, 35
4 49, 40, 42
5 53
6 65, 66
7 78, 70
8 -
9 92, 95

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ( XSMN )

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số XSMN phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

KQXSMB.ORG trực tiếp kết quả XSMN tất cả các ngày trong tuần. Khi truy cập vào website trực tiếp xổ số miền Nam hàng ngày của chúng tôi các bạn sẽ theo dõi được thông tin về kết quả SXMN trong 7 ngày liên tiếp và lô tô đầu đuôi XSMN các ngày trong tuần.Kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Kết quả xổ số

Xem kết quả trên KQXSMB.ORG, phát trực tiếp XSMN hôm nay vào 16h10 và có thể xem lại của bất cứ ngày nào trước đó. Khi so sánh bạn so 2 số cuối của vé số với bảng 2 chữ số ở bên dưới kết quả. Nếu trùng với 1 trong các số trong bảng đó thì vé của bạn có thể trúng từ giải 8 trở lên, khi đó bạn so tiếp các số còn lại trên vé với kết quả bên trên, còn nếu không trùng thì vé của bạn không trúng thưởng.

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!